پنجشنبه 29 مهر 1400 ساعت 12:54

استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

·          استقرار سیستم مدیریت کیفیت     ISO9001:2015

      از اواخر مرداد ماه سال 95 استقرار نظام مدیریت کیفیت مطابق استاندراد ISO 9001:2015  با تشکیل تیم راهبری مرکب از مدیران شرکت بتن و تیم مشاوره از بخش طرح و برنامه شرکت سیمان اصفهان کلید خورد و طی مدت 7 ماه فعالیتهای مربوط به استقرار و پیاده سازی الزامات این استاندارد انجام شد و براساس یافته های ممیزی مرحله اول در تاریخ 19 اسفند ماه 95 و مرحله دوم 13اردیبهشت ماه سال96 تیم ممیزی شرکت TUV NORD موفق به اخذ این گواهینامه گردید.
-         تعیین دامنه کاربرد و محدوده مممیزی و انتخاب محصولات تحت پوشش ممیزی
-         اجرای دوره های آموزشی آشنایی با مفاهیم ، مستند سازی و ممیزی داخلی
-         تدوین خط مشی، تدوین اهداف خرد و کلان، تدوین برنامه های عملیاتی
-         شناسایی و ارزیابی ریسک فرآیندها و ذینفعان
-         تدوین دستورالعمل ها و روش های اجرایی مورد نیاز شامل:
روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق، روش اجرایی کالیبراسیون، روش اجرایی انبار، روش اجرایی تولید، روش نگهداری و تعمیرات، روش اجرایی ارتباط با مشتری، فلوچارت فروش، خرید و ارزیابی تامین کنندگان
-         طراحی و جاری سازی فرم های مورد نیاز
-         ممیزی داخلی کلیه واحدهای سازمانی
-         نظرسنجی از مشتریان ، کارکنان و تامین کنندگان
-         تهیه شناسنامه فرآیندها
-         سنجش وپایش فرآیندها
-         اجرای الزامات اجرایی استاندارد در سطح واحدهای کارگاه
-         کالیبراسیون تجهیزات

       

   1396/4/20 10:55